REŽIM DNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

6.30 -  7.15

  • Vyprávění, četba, kreslení, klidové činnosti

  • Společenské a konstruktivní hry,...

 

11.15 - 12.15

  • Oběd, odpočinek - čtení na pokračování

12.15 - 13.00

  • Rekreační činnosti - odpočinkové činnosti

13.00 - 14.00

  • Pobyt venku nebo sportovní hry v tělocvičně

  • Soutěže, spontánní aktivity

 

14.00 - 15.00

  • Zájmové činnosti - pravidelné činnosti:

- Společensko - vědná

- Esteticko - výchovná

- Pracovně - technická

Přírodovědná, hudebně literárně dramatická

15.00 - 15.30

  • Příprava na vyučování, didaktické hry

Provoz ŠD:

Pondělí - Čtvrtek: 6.30 - 7.15 do 15.30

Pátek:                 6.30 - 7.15 do 15:00

Informace k provozu ŠD :

Čas odchodu žáka ze ŠD zaznamenejte na zadní straně zápisního lístku (případně dalšího listu) dle vaší potřeby. Tyto odchody můžete písemně měnit.  Do poznámky napište, jestli žák může odcházet sám, nebo v doprovodu – i toto lze podle vaší potřeby písemně měnit. V době od 13.00 do 14.00 hod. odchod možný buď ve 13.00,nebo až v 14.00 hod. (pobyt venku, vycházka…)

Odhlásit nebo změnit dobu odchodu můžete vyzvednutím žáka , nebo písemně (na přiložených lístcích, nebo na vámi podepsaný a datovaný lístek). Na základě telefonátu nemůže žák ze ŠD odejít.

Žáci, kteří navštěvují ŠD chodí na obědy s dozorem pedagogických pracovníků, děti nelze pouštět na oběd domů.

Psaní domácích úkolů v ŠD možné v době od 15.00 do 15.30.

Na stolku u vchodu do ŠD a zde je přístupný Vnitřní řád ŠD.

Poplatky:

Úplata se stanovuje na 50,- Kč měsíčně za žáka. Žák poplatek nehradí v případě, že školní družinu navštíví měně než pět dní v měsíci nebo chodí se školní družinou pouze na obědy (pokud chodí na obědy a alespoň 1 den je ve školní družině, poplatek hradí).

Pro ZŠ Vojnův Městec vytvořil a spravuje Vít Omes